Nasza oferta

Księgowość dla małych i średnich firm
*** prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
*** prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego, w tym:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • wyliczanie podatku dochodowego (PPE)
 • prowadzenie ewidencji VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
*** rozliczanie podatników będących na karcie podatkowej
Księgowość dla spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowywanie, modyfikacja i wdrażanie indywidualnych planów kont
 • sporządzanie raportów kasowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT)
 • przygotowywanie potwierdzeń sald należności i zobowiązań
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • sporządzanie rocznego sprawozdnia finansowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do sprawozdania, zeznania rocznego CIT-8 oraz przygotowywanie uchwał
 • przygotowywanie danych księgowych wymaganych przy składaniu dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
 • prezentacja wyników działalności dla Zarządu/Rad Nadzorczych
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
Obsługa Kadrowo - Płacowa
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z aktami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym: umowa o pracę, świadectwo pracy)
 • rozliczanie urlopów
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie rocznej karty ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • sporządzanie list obecności
 • sporządzanie list płac
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników
 • zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych według obowiązujących przepisów (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-4R, PIT-8AR) i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma komornicze
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • wydawanie zaświadczeń
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminu wynagradzania
 • doradztwo w sprawach pracowniczych
Dodatkowe usługi
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także przed Państwową Inspekcją Pracy w zakresie powierzonych spraw pracowniczych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • zapewnienie kontynuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych w razie przejęcia usług w trakcie roku
 • doradztwo w podjęciu decyzji o wyborze właściwej formy opodatkowania
 • możliwość wglądu do zapisów księgowych online
 • możliwość wglądu do dokumentów online (np. faktur)
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości itp.
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy
 • sporządzanie zeznań podatkowych dla klientów indywidualnych
 • sporządzanie sprawozań statystycznych GUS
 • kompleksowa obsługa kas fiskalnych
Obsługa prawna
Biuro Rachunkowe Soroban Joanna Czerniak współpracuje z Kancelarią:
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Tulibacka
Garbary 95/A30, 61-757 Poznań,
tel. / fax 61 826 20 60,
tel. kom. 606 616 919
adwokat.tulibacka@gmail.com


Adwokat Katarzyna Tulibacka świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób indywidualnych. Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Zakres usług obejmuje m.in.:
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie projektów umów, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych, a także odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentację przed sądem w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych, wieczystoksięgowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, w postępowaniu układowym i upadłościowym
 • windykację należności
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego
 • sporządzanie umów i statutów spółek
 • sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy

 Kancelaria świadczy także usługi na rzecz osób indywidualnych w takich dziedzinach prawa jak: prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo handlowe, prawo pracy i prawo karne.

Zakres usług obejmuje m.in.:
 • sporządzanie umów, opinii prawnych, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych, a także odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa rzeczowego tj. w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa spadkowego tj. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub odrzucenia spadku, działu spadku, a także w sprawach o zachowek
 • reprezentację w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
 • reprezentację w sprawach rodzinnych i opiekuńczych tj. w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w sprawach o zasądzenie alimentów
 • obronę w sprawach karnych i karnoskarbowych oraz w postępowaniu wykroczeniowym,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentację w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Obsługa BHP
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców
 • opracowywanie dokumentacji: instrukcje, zarządzenia, procedury
 • ocena ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją powypadkową
 • inne usługi w zakresie BHP do uzgodnienia
Tłumaczenia
Biuro Rachunkowe Soroban Joanna Czerniak współpracuje z Biurem Tłumaczeń:
Biuro Tłumaczeń Mistral Marzena Walczak
Zamysłowskiego 18, 62-300 Września
tel. kom. 691 983 417
biuro@tlumaczenia-mistral.pl
www.tlumaczenia-mistral.pl


Biuro Tłumaczeń Mistral z siedzibą we Wrześni istnieje na rynku od 2001 roku i świadczy profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla firm oraz klientów indywidualnych. Biuro posiada swoje oddziały w Swarzędzu oraz w Środzie Wlkp. Współpracuje tylko i wyłącznie z najlepszymi tłumaczami, mającymi wieloletnie doświadczenie translatorskie.

Oferta biura obejmuje tłumaczenia pisemne oraz ustne, przysięgłe i zwykłe:
 • Biznesowe – bilanse, sprawozdania finansowe, raporty, korespondencja handlowa, kontrakty, oferty handlowe, itp.
 • Techniczne - instrukcje obsługi, projekty, katalogi produktów, teksty naukowe i techniczne, itp.
 • Prawne - akty notarialne, pełnomocnictwa, ustawy, statuty, itp.
 • Reklamowe - materiały marketingowe, ulotki, foldery, katalogi, strony WWW, itp.
 • Urzędowe - certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, zezwolenia, licencje, akty urodzenia, małżeństwa,
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów
 • Medyczne i inne

Biuro Tłumaczeń przyjmuje zlecenia zarówno drogą online jak również w siedzibie biura. Nieustannie monitoruje wiadomości mailowe. W ciągu 1 godziny przygotowuje nieodpłatną wycenę dokumentów przesłanych do tłumaczenia. Stałymi klientami biura są zarówno firmy polskie jak i zagraniczne. Biuro w swojej pracy stawia na jakość i terminowość.